Principal

N.Sada Shiva Sharma

M.Sc.(Maths),M.Phil,B.Ed

PG Principal